نمونه کارهانرم افزار مدیریت مطب دکتر مجید نصیری

این نرم افزار تحت شبکه داخلی است