نرم افزار باشگاه مشتریان کارن پرداز
بدون نیاز به کارت فیزیکی